Cena

0

100

Datums no

Datums līdz

Meklēt

Meklēšanas rezultāti

Nav rezultātu

DISTANCES LĪGUMS
par pakalpojumu sniegšanu

 
Pasūtījuma veikšana, noklikšķinot uz pogas “Apmaksāt” ir apliecinājums tam, ka pieteikuma veicējs (fiziska persona/ juridiska persona) ir iepazinies ar šo Distances līgumu par pakalpojumu sniegšanu (turpmāk tekstā – Līgums), kas attiecas uz visām fiziskām/juridiskām personām, kuras piesakās pakalpojumam. Pieteikuma veicējs piekrīt Distances līgumam un apliecina, ka ievēros tā noteikumus un ir iepazinies ar: – attiecīgā pakalpojuma aprakstu; – kopējo cenu, kas jāmaksā par pakalpojumu, kas norādīta pie pakalpojuma apraksta; – maksāšanas un pakalpojuma izpildes kārtību un laiku. www.manabilete.lv mājaslapā publicētā informācija par pakalpojumiem un noteikumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pēc tam, kad sadaļā “Pirkuma noformēšana” Jūs esat atzīmējis “Esmu iepazinies un piekrītu Interneta veikala lietošanas noteikumiem un Distances līgumam” un veicis pasūtījumu, noklikšķinot uz pogas “Apmaksāt”, Jūs esiet noslēdzis šo Līgumu.

SIA Stereo events and security, reģistrācijas Nr. 40103463328, juridiskā adrese: Rīga, Liepājas iela 56, LV-1002, e-pasts: info@manabilete.lv , tālrunis: 20522871, turpmāk tekstā – Uzņēmums,

un

fizisku vai juridisku personu, turpmāk tekstā – Pircējs, kas veic biļešu pirkumu Uzņēmuma interneta vietnē www.manabilete.lv, turpmāk tekstā – e-veikals.

 • 1. Līguma priekšmets
  • 1.1. Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību iegādāties biļetes piedāvātajam pasākumam.
  • 1.2. Distances līgums attiecas uz visiem pirkumiem, kuri izdarīti Uzņēmuma e-veikalā. Uzņēmums savā e-veikalā pārdod pasākumu biļetes pasākumu organizatoru interesēs un pēc pasākumu organizatoru pieprasījuma/pasūtījuma.
  • 1.3. E-veikals manabilete.lv nenosaka biļešu cenas un zāles sēdvietu vai stāvvietu izvietojumu, to nosaka pasākuma organizators.
 • 2. Distances līguma stāšanās spēkā
  • 2.1. Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs ir veicis pasūtījumu ar Interneta starpniecību un saņēmis no Uzņēmuma apstiprinājumu, ko Uzņēmums ģenerē automātiski pēc pasūtījuma pabeigšanas par veikto pasūtījumu, apstiprinājumu nosūtot uz Pircēja doto elektroniskā pasta adresi.
  • 2.2. Pasūtījumu un pasūtījuma apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.
  • 2.3. Par nosūtītās biļetes drošu uzglabāšanu Pircēja e-pastā un/vai datu nesējos vai izdrukātā veidā, atbild Pircējs.
  • 2.4. Uzņēmums neatbild par gadījumiem, kad Pircējam nosūtītā biļete no Pircēja e-pasta, datu nesēja vai izdrukas veidā, kļūst pieejama trešajām personām un tiek izmantota bez saskaņošanas ar Pircēju.
  • 2.5. Pircējam, kas nav reģistrējis profilu vietnē manabilete.lv, Līgums ir spēkā līdz Pircējs saņem savā e-pastā apmaksāto pirkumu (biļeti) un ir izmantojis/neizmantojis atteikuma tiesības (14 kalendārās dienas no pasūtījuma veikšanas un apmaksas).
  • 2.6. Pircējam, kas reģistrējis savu profilu vietnē manabilete.lv, Līgums ir beztermiņa.
 • 3. Preces cena un apmaksas kārtība
  • 3.1. Biļešu cenu nosaka pasākuma organizators. Biļešu cena var mainīties līdz brīdim, kad Pircējs ir veicis apmaksu par biļetēm.
  • 3.2. Uzņēmums nav atbildīgs par biļešu pārdošanas stratēģiju, cenām, atlaidēm, akcijām. Par biļešu pārdošanas stratēģiju, cenām, atlaidēm, akcijām atbildīgs ir Pasākuma organizators.
  • 3.3. Pircējs par e-veikalā izvēlētajām biļetēm apmaksu veic euro valūtā (EUR), pamatojoties uz Pārdevēja sastādīto rēķinu, uz Pārdevēja norādīto bankas kontu. Pircējam apmaksā jāveic 30 minūšu laikā. Ja apmaksa netiek veikta dotajā laikā, Uzņēmumam ir tiesības biļetes izlikt brīvajā tirdzniecībā un pircējam iepirkšanās jāsāk no sākuma.
  • 3.4. Katram pirkumam tiek pievienota Uzņēmuma sniegtā apkalpošanas maksa, kuras apmērs svārstās atkarībā no biļetes cenas.
  • 3.5. Pircējs apmaksu veic, izmantojot AS Swedbank, AS SEB banka, AS Luminor Bank, AS Citadele banka norēķinu kartes vai interneta banku. Citai personai izsniegtas maksājuma kartes un/vai maksājuma kartes datu izmantošana ir pretlikumīga un atbildība par citai personai piederošās kartes izmantošanu gulstas uz Pircēju.
 • 4. Biļešu piegāde
  • 4.1. Uzņēmums pircējam biļetes piegādā PDF (Portable Document Format) formātā uz Pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi ne vēlāk kā stundas laikā. Biļetes pēc pasūtījuma apmaksas tiek ģenerētas automātiski.
  • 4.2. Gadījumā, kad Pircējs biļeti nav izdrukājis uzreiz, tā būs pieejama Pircēja lietotāja kontā, sadaļā “Manas biļetes”.
  • 4.3. Biļetes, pēc Pircēja pieprasījuma, var tikt izsūtītas uz Pircēja norādīto pasta adresi, par ko tiek iekasēta papildus maksa par pasta izdevumiem.
  • 4.4. Pasta izdevumu apmērs ir atkarīgs no pasta piegādes veida un pasta pakalpojumu sniedzēja.
 • 5. Pušu tiesības un pienākumi
  • 5.1. Uzņēmuma atbildība:
   • 5.1.1. pārdot Biļetes un piegādāt tās saskaņā ar pasūtījumu;
   • 5.1.2. sniegt pilnīgu informāciju par pasākumu un tā organizatoru;
   • 5.1.3. informēt (arī elektroniski) Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās Preces piegādes termiņi;
   • 5.1.4. Pircēja pasūtījumā norādīto personisko informāciju, tajā skaitā bankas rekvizītus, izmantot tikai saistībā ar rēķina sastādīšanu par pasūtījuma apmaksu un pasūtījuma izpildi.
   • 5.1.5. Uzņēmums nepārbauda Pircēja datu pareizību un neatbild par sekām, kas radušās, ja Pircējs norādījis nepareizus datus, tostarp nepareizu elektroniskā pasta adresi Biļetes saņemšanai vai kļūdainu Biļetes veidu.
   • 5.1.6. Pircējs, apstiprinot, ka ir iepazinies ar e-veikala noteikumiem, piekrīt savu personas datu vākšanai, reģistrācijai un apstrādei.
   • 5.1.7. Uzņēmums, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Ar Privātuma politiku Pircējs var iepazīties Uzņēmuma tīmekļa vietnē manabilete.lv.
   • 5.1.8. Personas datus Uzņēmums izmanto tikai Pircēja interesēs ar mērķi sniegt Biļešu pārdošanas pakalpojumus.
   • 5.1.9. Uzņēmums ir atbildīgs par personu datu aizsardzību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
  • 5.2. Uzņēmuma tiesības:
   • 5.2.1. pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā telefoniski sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju;
   • 5.2.2. neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci;
   • 5.2.3. Uzņēmums ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv pamatotas aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.
   • 5.2.4. Uzņēmumam ir tiesības atcelt darījumu, ja pastāv iespēja par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu, citas personas datu izmantošanu, citas personas interneta bankas, maksājuma kartes izmantošanu, šajā gadījumā darījums ir nelikumīgs.
   • 5.2.5. Uzņēmumam, konstatējot Pircēja prettiesiskas/pretlikumīgas darbības, ir tiesības par to ziņot tiesībsargājošām iestādēm.
   • 5.2.6. Uzņēmums brīdina Pircēju, ka Pasākumu organizators pasākumu var filmēt, fotografēt vai atspoguļot presē un citos masu informācijas līdzekļos.
   • 5.2.7. Pircējs piekrīt, ka Pasākumu organizators Pircēja attēlu var izmantot televīzijas un interneta translāciju laikā, filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, masu mēdiju publikācijās.
   • 5.2.8. par 5.2.6. un 5.2.7. punktos minēto darbību tiesiskumu ir atbildīgs Pasākuma organizators.
  • 5.3. Pircēja atbildība:
   • 5.3.1. Pircējs ir atbildīgs par Uzņēmumam sniegto datu patiesumu.
   • 5.3.2. Pircējs apņemas neiejaukties e-veikala darbībā. Jebkāda e-veikala darbības traucēšana, kopēšana, reproducēšana un datu publicēšana jebkādos nolūkos ir aizliegta. Jebkāda darbība, kas izsauc liela informācijas apjoma lejupielādi no e-veikala vai biļešu rezervācijas sistēmas, ir aizliegta.
   • 5.3.3. noformējot pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlētajām Biļetēm un sevi, lai Uzņēmums varētu izpildīt savas saistības pilnā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vēršoties pie Uzņēmuma pēc konsultācijas;
   • 5.3.4. apmaksāt Biļetes saskaņā ar pasūtījumā un rēķinā norādīto Biļetes cenu;
   • 5.3.5. apstiprināt, ka ir vismaz 18 gadu veca, rīcībspējīga persona;
   • 5.3.6. Pircējs apņemas ievērot e-veikala noteikumus;
   • 5.3.7. nenodot savu lietotājvārdu un paroli trešajam personām;
   • 5.3.8. neizmantot biļešu apmaksai trešās personas maksājuma kartes.
   • 5.3.9. Pircējs apņemas ievērot biļešu lietošanas noteikumus, kuri norādīti uz biļetes.
  • 5.4. Pircēja tiesības:
   saņemt šādu informāciju:

   • 5.4.1. kādas ziņas par Pircēju tiek iegūtas, datu ieguves avots, kad nomainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to paredz);
   • 5.4.2. kādam mērķim tiek veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
   • 5.4.3. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
   • 5.4.4. jebkurš lūgums saistībā ar personas datu apstrādi Pircējam ir jāiesniedz Uzņēmumam, privātuma politikas noteiktajā kartībā, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja lūguma saņemšanas.
   • 5.4.5. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, kas atrunātas šā Līguma 6.sadaļā.
 • 6. Atteikuma tiesības
  • 6.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.12.punktu uz Uzņēmuma e-veikalā biļešu iegādi nav attiecināmas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās atteikuma tiesības, kas ļauj atteikties no nopirktā pakalpojuma 14 dienu laikā, ja pakalpojums iegādāts, izmantojot distances līgumu.
  • 6.2. Nopirktās Biļetes Uzņēmums atpakaļ nepieņem un nemaina, izņemot gadījumus, kad:
  • 6.3. pasākums tiek atcelts vai pārcelts. Šajā gadījumā Pircējam tiek atmaksāta tikai biļetes nominālā vērtība, Uzņēmums nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies pircējam pasākuma atcelšanas vai pārcelšanas gadījumā.
  • 6.4. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam.
  • 6.5. Pircējam iegādājoties pasākuma biļetes, ir dotas 14 kalendāro dienu atteikuma tiesības, ja pasākuma diena nav noteikta ātrāk, vai arī 3 kalendārās dienas līdz pasākuma norisei.
  • 6.6. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja atteikuma tiesību izmantošanas termiņā ir pilnībā pabeigta Pakalpojuma sniegšana (noticis pasākums uz kuru iegādāta biļete)
  • 6.7. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Līguma noslēgšanas dienas,
  • 6.8. Visas pretenzijas pasākuma atcelšanas vai pārcelšanas gadījumā, iesniedzamas Pasākuma organizatoram.
 • 7. Strīdu risināšanas kārtība
  • 7.1. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm šā līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā.
  • 7.2. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem tiek nodots izšķiršanai tiesā.
  • 7.3. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Puse nav vainīga. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatāmas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi enerģijas padevē, valdības lēmumi un tamlīdzīgi ārpus Puses kontroles esošie apstākļi.
  • 7.4. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Pusēm nekavējoties rakstveidā jāinformē par to otru Pusi, ja tas to ietekmē 5 dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās.
 • 8. Citi noteikumi
  • 8.1. Šis Līgums ir sastādīts latviešu valodā.
  • 8.2. Pircējs ar Līguma noslēgšanu apliecina, ka visi Līguma nosacījumi viņam ir skaidri, un viņš tos uzņemas neapšaubāmi un pilnā apjomā.
  • 8.3. Gadījumā, ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tad šis nosacījums (cik tālu tas ir spēkā neesošs) nav piemērojams, taču neietekmē pārējos šī Līguma nosacījumus.
  • 8.4. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pasūtītājs atbilstoši Līguma nosacījumiem ir veicis biļešu pirkuma pasūtījumu.

Distances līgums PDF formātā

Sekojiet mums sociālos tīklos

US